شرایط صدور مجوز ورود و خروج حیوانات دست آموز

شرایط صدور مجوز ورود و خروج حیوانات دست آموز
در فرهنگ دهخدا واژه قرنطینه چنین تعریف شده است “قرنطینه جایی است که در آن مسافران و عابران را مورد بازرسی قرار می‌دهند و از ورود بیماران جلوگیری به عمل میآورند. این کلمه از واژه فرانسوی کواران تینه گرفته شده است”. مفهوم گسترده تر واژه قرنطینه شامل مجموعه اقداماتی است که برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیربه کار می‌رود. در مورد انسان، دام و حتی گیاهان تقریباً از روش و اصول مشترکی پیروی می‌کند و به عنوان اولین خاکریز و سد دفاعی در برابر هجوم عوامل بیماریزا و عفونی تلقی می‌شود. درقدیم الایام قرنطینه به مفهوم محصور کردن انسان و دام مشکوک یا آلوده بوده اما هم اکنون در اکثر کشورها، اقدامات اولیه بهداشتی و مقررات و قوانین مدرن و مصوب بین المللی برای امر قرنطیه اجرا می‌گردد. قرنطینه دامپزشکی به محلی اطلاق می شود که مجموعه ای از مقررات، ضوابط و دستورالعمل های فنی- بهداشتی در یک دوره زمانی خاص بر روی دام های حساس و فرآوردهایی با منشاء دامی و سایر عوامل خطر، به منظور جلوگیری از ورود و یا اشاعه عامل بیماری، اعمال می‌شود. قرنطینه دامی شامل دو بخش است: بخش قرنطینه مرزی قرنطینه داخلی اهمیت قرنطینه در محدود کردن منطقه آلوده و جلوگیری از سرایت بیماری به مناطق دیگر است این امر سبب خواهد شد که در وسعت کمتری با بیماری‌ها برخورد شود و نیرو، سرمایه و هزینه کمتری مصرف شود و در عوض قدرت، شدت و سرعت بیشتری در برخورد با بیماری‌ها و کنترل و مهار آنها اعمال گردد . استمرار و مداومت در امر قرنطینه، باعث جلوگیری از نفوذ عوامل بیماریزا می‌شود که به موجب آن سلامت حیوانات و به تبع آن سلامت جامعه را به دنبال خواهد داشت. اکنون جهت آشنایی متقاضیان به شرح مقررات کشوری برای ورود و خروج حیوانات و همچنین ورود به برخی از کشورها نظیر انگلیس، استرالیا، آمریکا و کانادا و کشورهای اروپایی میپردازیم.